Mastering the Installation of Symfony Framework on Rocky Linux 9